DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Vzdělávací agentura LB

Tábory-dotace ESF

Jednodenní tábor- Velikonoční tvoření- z důvodu malého zájmu zrušen!!

Další termíny jednodenních a týdenních příměstských táborů na rok 2019:

Jednodenní: 

 • 28.2.2019, 1.3.2019 ( jarní prázdniny)                   
 • 18.4.2019 (velikonoční prázdniny)                    
 • 29.10.2019 (podzimní prázdniny)                    
 • 30.10.2019 (podzimní prázdniny)

 

Týdenní letní příměstské :

 • 8.7.- 12.7.2019 
 • 12.8.-16.8. 2019

 

Podzimní příměstský tábor 2018 je tady!!!!

 
Příměstský tábor Hodslavice
 
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007467
Projekt spočívá v realizaci příměstských táborů a jednodenních prázdninových akcí pro děti, které se uskuteční v pracovních dnech. Cílem projektu je nabídnout rodičům mladších dětí z Hodslavic a okolí službu, která přispěje ke slaďování jejich pracovního a rodinného života tím, že v pracovních dnech, kdy výuka na školách neprobíhá, zajistí kvalitní a finančně dostupnou celodenní péči o děti.
Termín realizace: 1. 1. 2018 - 30. 12. 2020
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 
V rámci projektu proběhne 6 týdenních a 6 jednodenních táborů v době hlavních a vedlejších prázdnin tak, aby mohly maminky v klidu pracovat a o jejich děti bylo postaráno. Ceny za týdenní tábory jsou v letošním roce  850 Kč a jednodenní 150 Kč. Rodiče dětí si hradí celodenní stravu , pitný režim a vstupy, 
První letní týdenní příměstské tábory v roce 2018 proběhly v termínech 6.-10.8.2018 a 20.-24.8.2018 od 7:00- 17:00 na ZŠ Hodslavice.
 
 
Další jednodenní tábor v roce 2018 bude probíhat 30.10. 2018. Cena jednodenního tábora je 150 Kč. Informace a kontakt najdete na webových stránkách obce Hodslavice.
 

Podmínky účasti na táborech:

 • 1.Písemná smlouva o poskytování této služby -přihláška podepsaná rodiči
 • 2. Vyplnění karty účastníka projektu -vyplňuje organizátor, podepisuje rodič
 • 3. Doklad o vazbě obou rodičů (osob pečujících o děti ve společné domácnosti) na trh práce (pracovní smlouva, DPP, DPČ, potvrzení ÚP o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, potvrzení o studiu, o účasti na rekvalifikačním kurzu, atd.)- zajišťují rodiče
 • 4. Řádně vyplněná přihláška pro evidenci dětí na jednotlivých příměstských táborech- připravuje organizátor, podepisuje rodič
 • 5. Každý účastník dotovaného tábora musí splnit 40hodinovou docházku (součet hodin za období 2018-2020).

Termíny táborů v následujících letech 2019 a 2020 budou pravidelně zveřejňovány na stránkách obce Hodslavice, na sociálních sítích a na webových stránkách pořádající agentury.

Všeobecné smluvní podmínky pro příměstské tábory

1. Cena tábora
Cena tábora je bez stravy, pitný režim je zahrnut v ceně.
 
2. Přihlášení dítěte na tábor
Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává do termínu, uvedeném v nabídce táborů, a to vyplněním elektronické přihlášky na webových stránkách agentury LB.
!!!! Nedílnou součástí této přihlášky je i doložení aktivního přístupu na trhu práce zákonných zástupců ve formě pracovní smlouvy, potvrzení o platbě soc. pojistného ( daňové přiznání), evidenci na ÚP nebo potvrzení o rekvalifikaci. Pro rodiče dětí, kteří se již táboru zúčastnily a jejichž rodinná situace se nezměnila, není nutné opakovaně dokládat. 
3. Platba za tábor
Cenu tábora je nutno zaplatit na účet, uvedený na přihlášce.
 
4. Zrušení pobytu:
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
- objednaný příměstský tábor je možno zrušit písemnou nebo elektronickou formou (kontakty v bodě 2).
- objednavatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto:
- v době kratší než 3 dnů před konáním tábora 100% ceny
 
b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora
- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů, poplatek za táborový pobyt se nevrací  
- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou rodičům písemně prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů a rodičům bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů včetně poplatků za stravu za celou plánovanou délku tábora
- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady rodičů a rodičům bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů
- bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelní události, bude rodičům vrácena větší část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů a nákladů souvisejících s přesunem dětí či evakuace dětí
 
5. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechnika apod.) si děti odpovídají samy a organizátor za tyto věci nezodpovídá. 
Účastník tábora musí respektovat základní pravidla chování na táboře, s kterými bude seznámen první den tábora, musí se chovat s respektem k ostatním účastníkům tábora a poslouchat vedoucí tábora. Pokud nebude účastník tábora tyto zásady respektovat, bude vyloučen bez možnosti náhrady ceny tábora. 
Pojištění účastníků tábora není zahrnuto v ceně tábora, v případě zájmu je nutné si pojištění jednotlivých účastníků sjednat individuálně. V případě, že nastane jakákoliv  událost (např. zranění,.záchvat,...)v  důsledku neuposlechnutí vedoucího nebo nerespektování pravidel chování, nenese organizátor tábora za toto zopdpovědnost. Taktéž je tomu v případě, že zákonní zástupci uvedou neúplné nebo zkreslené informace o zdravotním stavu účastníka tábora nebo o jeho stravovacích a jiných omezeních. 
Rodiče mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky na Mgr. Lenkou Brusovou; budou-li připomínky opodstatněné a vznikla-li tím z důvodu přednesených nedostatků objednateli prokazatelná škoda, organizátor se zavazuje tuto škodu uhradit v dojednané výši.
Rodiče souhlasí s uveřejněním fotografií jejich dítěte na webových stránkách a propagačních materiálech organizátora táborů, na webových stránkách obcí a škol v daném regionu, v propagačních materiálech projektu a jiných materiálech, souvisejích s propagací příměstských táborů.
Seznámení s těmito smluvními podmínkami zákonný zástupce potvrdí vyplněním elektronické přihlášky na stránkách www.agenturalb.cz a jejím odesláním.
S veškerými osobními informacemi bude nakládáno podle GDPR a interní směrnice firmy Mgr. Lenka Brusová.
 
V Kopřivnici dne 15.1.2019
Mgr. Lenka Brusová